KUYINTO ejwayelekile ukuthi uma abantu bezobopha ifindo likasofasilahlane bafune ukwenza indumezulu yomshado

81 Views

KUYINTO ejwayelekile ukuthi uma abantu bezobopha ifindo likasofasilahlane bafune ukwenza indumezulu yomshado ozoba ngundabuzekwayo naseminyakeni ezayo. Yize lokhu kuyinto enhle, kodwa empeleni kuyinto ephusile ukungazifaki ezikweletini ngoba nifuna ukwenzela abantu. Baningi abantu abashadayo kodwa bagcine bengasawujabuleli umshado wabo ngenxa yezikweleti abasala becwile kuzona ngemva komshado.
Empeleni abantu ababaluleke kakhulu uma kushadwa kusuke kuyilabo abashadayo. Yingakho kuyisu elihle ukwenza okuzojabulisa nina nomlingani wakho, ngoba ekugcineni yini enizosala emshadweni omuncu sebengasekho bonke abantu ababewuhambele, okwabo nje kuphela sekuwukusho ukuthi “kwakusindwe ngobethole emshadweni kasibanibani”.

Nanka amasu eningawasebenzisa ukuze ningagcini seningena ezikweletini zomshado ezingenasidingo:

-Musa ukuziqhathanisa nabantu ngoba ekugcineni awenzeli bona
-Zinike isikhathi esenele sokuhlela umshado wakho ukuze ungagcini sewungena ezikweletini
-Hambela imibukiso yemishado, uqhathanise namanani kuqala ngaphambi kokukhetha umuntu noma inkampani ezokwenzela okuthile
-Ungabi namahloni okucela usizo ezihlotsheni nakubangani abakwazi ukubhaka noma ukuthunga
-Mema abantu ababalulekile kuwena, uphinde ukubeke

Facebook Comments

Staff Writer

Reporter